DAMES- & HERENSCHOENEN & HANDTASSEN

Privacy

1. Waarom deze privacyverklaring?

 

CLARELLÉ hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Met deze Privacyverklaring wil CLARELLÉ u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door CLARELLÉ.

 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van CLARELLÉ.

 

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

Het platform/website/applicatie… www.clarelle.be is een initiatief van:

 

CLARELLÉ

Leen Debode

Wakkensesteenweg 69

8720 Oeselgem

België

Btw-nummer: 0842 410 158

E-mail: LEENDEBODE@CLARELLE.BE

Telefoon: 0494 85 95 34

 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

CLARELLÉ verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door CLARELLÉ:

 

Gegevens van de klanten (zie contactformulier op www.clarelle.be)

 

 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 

CLARELLÉ verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 

Marketing doeleinden

 

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van CLARELLÉ worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van CLARELLÉ bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan CLARELLÉ en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt CLARELLÉ zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen CLARELLÉ.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. CLARELLÉ heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

 

5. Wij gebruiken ook cookies!

 

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van CLARELLÉ wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

 

6. Wat zijn mijn rechten?

 

6.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

 

CLARELLÉ verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

 

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal CLARELLÉ onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

6.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

 

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van CLARELLÉ uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer CLARELLÉ uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal CLARELLÉ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar LEENDEBODE@CLARELLE.BE.

 

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan CLARELLÉ. CLARELLÉ zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

 

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

 

CLARELLÉ beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

6.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die CLARELLÉ nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

Wanneer CLARELLÉ de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

Gedurende de periode die CLARELLÉ nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

 

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. CLARELLÉ staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij CLARELLÉ dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

 

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal CLARELLÉ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar LEENDEBODE@CLARELLE.BE.

 

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Gebruiker heeft het recht om de aan CLARELLÉ verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal CLARELLÉ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar LEENDEBODE@CLARELLE.BE.

 

6.5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

 

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door CLARELLÉ bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal CLARELLÉ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar LEENDEBODE@CLARELLE.BE.

 

 

Black Lion bvba kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan naar aanleiding van dit contract.